Pravidlá súťaže

 1. Pred začiatkom preteku sa na plavidla umiestnia GPS lokátori.S tymto lokatorom smie manipulovat iba rozhodca. Záloha za lokátor sa vyberá pred začiatkom preteku a bude činiť 150€ za 1 kus.. Opravnená osoba z org.štábu v určenom protokole zaznačí nnázov družstva, číslo lokátora, číslo plomby a podpíše sa na protokol, podpisuje sa aj kapitán družstva. Jeden protokol ostáva družstvu a druhy org.štábu. Záloha sa po preteku vráti družstvu , len v prípade vrátenia nepoškodených a funkčných lokátorov. V prípade zistenia , že družstvo neoprávnene manipulovalo sGPS lokátorom - pokušalo sa ho počas súťaže odpojiť, alebo premiestniť na iné plavidlo - je družstvo automatický diskvalifikované .
  Každý problem s GPS, alebo s plombou, musí družstvo bezodkladne nahlasiť  rozhodcovi , ktorý to oznamí kompetentnej osobe ,zodpovednej za GPS a lokátori
 2. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá.
 3. Každé družstvo loví na dva prúty, každý pretekár na jeden. Po dobu súťaže môžu byť viditeľné na člne iba dva prúty.
 4. Povolený spôsob lovu, lov z člna jednou udicou, s jedným nadväzcom a háčikom.
 5. Počas preteku môže mať súťažný tím vo vode maximálne 2 nadväzce s nástrahou.
 6. Ako návnady a nástrahy je možné používať všetky zákonom povolené nástrahy a návnady.
 7. Zákaz chytať na živú rybu, revír s režimom „chyť a pusť“
 8. Ako zdroj pohonu člna sa môže používať len spaľovací motor. Pri prekročení 5hp u spaľovacieho motora musí mať držiteľ povolenie na prevádzku takého motora a to povolenie vodcu malého plavidla.
 9. Ryby sa musia podoberať s podberákom,alebo vyberať rukami, zákaz používať háky a rôzne veci, čo by rybu poranili. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na odháčkovací matrac /od háčkovací matrac je povinnou výbavou člna/. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Do príchodu rozhodcu a do zmerania ulovenej ryby musí byť ryba držaná vo vode.
 10. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom a družstvo musí vztýčiť (zdvihnúť červenú vlajku, v noci zapnúť červené blikajúce svetlo). Pri meraní rozhodcom má pravo byť prítomní člen z vedľajšieho družstva, ktorý podpisom potvrdí správnosť merania. Pri meraní sa zdokumentuje dĺžka ryby a urobí sa foto.
 11. Rezervácia -Na vodnej nádrží Zemplínska Šírava sa nachádza aj rezervácia, kde je zákaz lovu rýb. Táto rezervácia je vyznačená GPS súradnicami, ktoré každý pretekár dostane do mobilu.
  Vjazd člnom do rezervácie a chytanie v rezervácii sa  berie ako hrubé porušenie pravidiel a celý tím bude vylúčený zo súťaže bez možnosti vrátenia štartovného. 
 12. Ryby budú merane priebežne počas celých pretekov. Rozhodca rybu zmeria, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po zmeraní musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody.
 13. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 14. Započítané budú ryby: sumec min. dĺžka 80 cm. Zákaz chytania a pohybu s člnmi po vyznačenom území chránenej rezervácie, ktorá bude vyznačená bójami a súradnicami. 
 15. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a člna. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet dĺžky všetkých ulovených rýb v čase pretekov.
  Pri rovnosti cm rozhoduje:
  -väčší počet ulovených rýb
  -najdlhšia ulovená ryba
 16. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca vyhlási režim “Čierna vlajka”, ktorá platí pre všetky lode. O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom  rozhodcov signalizáciou červenej svetlice. Počas trvania režimu “Čierna vlajka” sa súťažiacim zakazuje používať čln na vodnej hladine.
 17. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, prípadne výsledkovej listine, je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.
 18. Vstup iných osôb na čln súťažiacich je zakázaný.
 19. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného
 20. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo a sú zodpovední sami za seba.
 21. Organizátor neručí za majetok súťažiacich!
 22. Čln musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m a musí byť určený minimálne pre dve osoby. Minimálny rozostup medzi člnmi je 50m.
 23. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 24. Možnosť odhlásenia družstva zo súťaže s nárokom na vrátenie štartovného je možné 30 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne stráca prihlásené družstvo nárok na vrátenie štartovného. Zmena člena družstva je možná 15 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny organizátor neberie do úvahy, čiže zmena nie je možná.
 25. Štartovná listina nahrádza povolenie na rybolov na tejto vode počas pretekov, s ktorou je možné chytať na Zemplínskej Šírave a každý súťažiaci musí dodržiavať platné predpisy pre lov na tejto vodnej nádrži.
  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípade nepriaznivého počasia, súťažné tímy budú upozornené minimálne tri dni pred začiatkom preteku. Všetky informácie môžete nájsť na stránke www.sumcovyextrem.sk
 26. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!

 

Povinná výbava pre pretekára je:

 • červená vlajka. Min rozmer: 40×70 cm
 • čelovka s červeným blikajúcim svetlom
 • carp sak
 • podberák
 • 1x od háčkovací matrac
 • 2xzáchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte
 • pri zotmení a zdržiavaní sa na vodnej hladine musí mať družstvo osvetlenú loď.
 • Dezinfekcia na ošetrenie rýb

Táto výbava bude kontrolovaná rozhodcami pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže. Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole vo dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu, potvrdený podpismi oboch strán.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípade nepriaznivého počasia, súťažné tímy budú upozornené minimálne tri dni pred začiatkom preteku. Všetky informácie môžete nájsť na stránke www.sumcovyextrem.sk 

Dňa: 16.9.2023 – Peter Gere – organizátor súťaže